Thursday, January 18, 2007

എം ജി ആര്

തമിഴ് നാടിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എം ജി ആർ യശഃശ്ശരീരനായിട്ട് രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങള്  കഴിഞ്ഞു. എം ജി ആര് ഇന്നും തമിഴകത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സില് ജീവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല് അതിശയോക്തിയാവില്ല. 

ഇന്നലെ എം ജി ആറുടെ 92-മത്തെ ജന്മദിനമായിരുന്നു 'കാണുംപൊങ്കല്'  ആയ ഇന്ന്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പാമരജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്ന എം ജി ആറിന്റെ മെറീനാ കടല്ക്കരയിലുള്ള സമാധി ദര്ശിക്കാത്തവരാരും തന്നെ ഇന്നത്തെ ബീച്ച് സന്ദര്ശകരില് ഉണ്ടാവില്ല. സമാധിക്കല്ലില് കാതുവെച്ച് എം ജി ആറിന്റെ റിസ്റ്റ്വാച്ചിന്റെ ശബ്ദം കേള്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവരും അക്കൂട്ടത്തില് ഉണ്ട്.

എം ജി ആര് ഒരു 'മെഡിക്കല് മിറാക്ക്ള്' കൂടി ആയിരുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു വര്ഷം സംസാരശേഷിയില്ലാത്തെതന്നെ ഭരണം നടത്തി.ഇത്രയും ജനപ്രീതി സമ്പാദിച്ച വേറൊരു മുഖ്യനെ തമിഴര് കണ്ടിട്ടില്ല. എം ജി ആര് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്ക്കായി ഒരു നേരത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം സ്കൂളില് കൊടുക്കാന് തീരുമാനിച്ചപ്പോള് 'അസാദ്ധ്യമായ കാര്യം' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചവര് പിന്നീടു അതിന്റെ വിജയം കണ്ട് അന്ധാളിച്ചു പോവുകയാണുണ്ടായത്. കുട്ടികള്ക്ക് പഠിപ്പിനോട് താല്പര്യം കൂടുക മാത്രമല്ല അവരുടെ ആരോഗ്യം നന്നായി വരുന്നതായും കണ്ടതോടെ ഈ പരിപാടിക്കു ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഇതു പോലെ ചെറിയ തോതിലുള്ള പരിപാടികള് രാജാജി, കാമരാജ് പോലുള്ള വലിയ നേതാക്കന്മാര് ഇതിനു മുന്പും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തീകഭാരം കാരണം കാണിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

അന്ന് എം ജി ആറിന്റെ കേബിനറ്റ് സെക്രട്ടരിമാര് ഈ പരിപാടിയുണ്ടാക്കാവുന്ന സാമ്പത്തീക പ്രത്യാഘാതം പരാമര്ശിപ്പോള് ചീഫ് സെക്രട്ടരി ആയിരുന്ന ടി വി ആന്റണിയോട് എം ജി ആര് ചോദിച്ചത് ഇതാണ്. നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ? ആര്ക്കും ഒന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.പദ്ധതി നല്ലവിധത്തില് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള മാര്ഗം മാത്രമായിരുന്നൂ പിന്നീടുണ്ടായ ചര്ച്ച.

എം ജി ആറിന്റെ സിനിമകള് നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങളും പാട്ടുകളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ്. അത് പിൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ജയലളിത ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ ഉന്റാകുമായിരുന്നോ! ഇല്ല എന്നു തന്നെ പറയാം.

"... കൊടുത്തതെല്ലാം കൊട്ത്താം, യാരുക്കാഗ കൊടുത്താം, 
ഒരുത്തരുക്കാ കൊടുത്താം ഇല്ലൈ ഊരുക്കാഗ കൊട്ത്താം..."
ഇങ്ങനെയ്യൊരു പാട്ട്. ഇത് ഡി എം കെ യില് നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ളതാണ്. പാര്ട്ടിയുടെ ട്രഷറര് എന്ന നിലയില് പാര്ട്ടിഫണ്ടിന്റെ കണക്കു ചോദിച്ചതിനാണ് അന്നു മുഖ്യനായിരുന്ന തിരു കരുണാനിധി എം ജി ആറെ 'ഡി എം കെ' യില് നിന്നും പുറത്താക്കിയത്.

"...ഞാന് ആണയിട്ടാല് അതു നടന്തു വിട്ടാല് ഇങ്കൈ ഏഴൈകള് കണ്ണീര്പ്പെടമാട്ടാര്!"
ഇലക്ഷനില് ജയിച്ച് ഇവയെല്ലാം യഥാര്ത്ഥ ഭരണത്തിലും കടപിടിച്ച ഒരു നേതാവും നടനുമാണ് എം ജി ആര് എന്നതില് സംശയമില്ല. 16 വര്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടര്ന്നു. ഇന്ത്യാ ഗവണ്മന്റ് 'ഭാരതരത്ന' ബിരുദം നല്കി ബഹുമാനിച്ചു. പ്രാദേശിക കക്ഷിയുടെ നേതാവാണെങ്കിലും ഒരു യഥാര്ത്ഥ രാജ്യസ്നേഹിയും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സുശക്തമായിരിക്കണമെന്ന വിശ്വാസത്തില് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ്.

മരണാനന്തരം തന്റെ സ്വത്തെല്ലാം അംഗവൈകല്യമുള്ളവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസനത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്ത് എന്നെന്നേക്കുമായി തന്റെ സേവ്വനം ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ച എം ജി ആറെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ!

2 comments:

Raghavan P K said...

പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു നേരത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം സ്കൂളില്‍ കൊടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ 'അസാദ്ധ്യമായ കാര്യം' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചവര്‍ പിന്നീടു അതിന്റെ വിജയം കണ്ട്‌ അന്ധാളിച്ചു പോവുകയാണുണ്ടായത്‌.

ഇന്നലെ എം ജി ആറുടെ 91-മത്തെ ജന്മദിനമായിരുന്നു.ഒരു ദിവസം വൈകിയാണെങ്കിലും...

manu said...

M.G.R is still a miracle for me..
ini athupoloru janmam undavumo...ariyilla

brijviharam.blogspot.com
jeevitharekhakal.blogspot.com